تشخیص عضو بودن فرد در کانال مورد نظر و اجازه دیدن پیام های ناشناس بعد از عضویت در کانال

1 Articles
سورس ربات پیام ناشناس تلگرام + حرفه ای